Međunarodna konferencija: Industrijsko nasleđe u funkciji stvaranja novih kreativnih prostora i održivog kulturno/ekonomskog razvoja Novi Sad, Srbija
14 – 16. maj 2015.
Skupština AP Vojvodine

Prezentacije učesnika

Tematika industrijskog nasleđa predstavlja multidisciplinarnu oblast istraživanja i prakse, koja iz godine u godinu, u svetu i Srbiji, dobija sve veći značaj. Na području cele Srbije nalaze se ostaci starih rudnika, fabrika, mlinova, kanala, prevodnica, železničkih objekata, magacina i radničkih kolonija, koji govore o radnim mestima i životu srpskog, kao i drugih naroda koji su obitavali na ovim prostorima. Poseban značaj industrijskog nasleđa u Srbiji, ogleda se u činjenici da ono predstavlja deo šire evropske baštine i sećanja, jer su objekte u najvećem broju slučajeva gradili inženjeri iz različitih evropskih zemalja, koji su krajem 19. i početkom 20. veka dolazili u Srbiju, gde su doprinosili razvoju novog društva. I pored rastućeg interesovanja, ovi objekti su, u najvećem broju slučajeva, zapostavljeni, napušteni i prepušteni zaboravu i postepenoj devastaciji, a veliki broj još uvek nije dovoljno proučen i adekvatno valorizovan, niti uživa pravnu zaštitu. Svrha ove konferencije jeste da promeni takvo stanje, odnosno da promeni percepciju i svest o ovom velikom i značajnom kulturnom nasleđu koje naša zemlja poseduje. Prezentovaće se primeri drugih evropskih zemalja, gde je industrijsko nasleđe postalo važan katalizator društvenog i ekonomskog razvoja, kroz revitalizaciju i stavljanje u širu funkciju doprinosa razvoju novih kreativnih prostora, umetnosti, turizma, male privrede i, pre svega,atraktivnog identiteta i ponosa lokalnih zajednica. Takođe, biće prezentovani i rezultati promišljanja, istraživanja i konkretnog delanja u ovoj oblasti u Srbiji.

Ciljevi Konferencije

Primarni:

o Da doprinese stvaranju integrisanog okvira razmišljanja/istraživanja i delanja u oblasti industrijskog nasleđa.
o Da kroz sveobuhvatnu perspektivu predstavi široku lepezu aktuelnih pitanja i aktivnosti povezanih sa problematikom industrijskog nasleđa: izgradnje identiteta, održivog razvoja, tehničkih i praktičnih pitanja konzervacije i prezervacije, istorije, arhitekture, urbanog planiranja, turizma, ekonomske i kulturno-istorijske valorizacije i razvojnih politika u ovoj oblasti.
o Da ukaže na praktičnu primenu različitih koncepata i metodoloških principa povezanih sa istraživanjima u oblasti industrijskog nasleđa.

Sekundarni:
o Da okupi na jednom mestu relevantne strane i domaće stručnjake, koji će pojasniti značaj očuvanja industrijskog nasleđa i razmeniti primere najbolje prakse u domenu konzervacije, menadžmenta i prezentacije ovog važnog segmenta kulturnog nasleđa.
o Da zajedničkim radom stručnjaka stvori jasnu sliku o raspoloživim resursima i potencijalima industrijskog nasleđa, da bi na tim osnovama bila definisana strategija delovanja ustanova kulture, nevladinog sektora i svih zainteresovanih faktora u narednom periodu.
o Da javnosti/medijima predstavi važnost industrijskog nasleđa.

Očekivani rezultati
Opšti:
o Dobijanje celovitog pregleda stanja i problematike rada na zaštiti industrijskog nasleđa u zemlji.
o Podizanje svesti o značaju i društveno-ekonomskom razvojnom potencijalu projekata revitalizacije objekata industrijskog nasleđa u Srbiji.
o Definisanje smernica za dalje unapređenje zaštite i korišćenje industrijskog nasleđa kao razvojnog resursa.
Posebni:

o Kristalisanje modela međuinstitucionalnog i međunarodnog povezivanja i uspostavljanja intersektorske saradnje sa drugim oblastima u cilju unapređenja brige o industrijskom nasleđu i prezentacije nacionalne baštine u svetu.
o Objavljivanje zbornika selektovanih radova učesnika u štampanoj formi.

Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine, koji već poslednjih deset godina snažno podstiče sve svrsishodne aktivnosti na polju očuvanja dobara industrijskog nasleđa, odnosno one usmerene na uvažavanje značaja, očuvanje i efikasno upravljanje dobrima industrijskog nasleđa. Konferenciju će otvoriti pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje, Slaviša Grujić.
Govornici su poznati stručnjaci, profesori, kreatori novog pristupa koriščenju industrijske baštine iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Velike Britanije i Austrije. Posebnu važnost ovom skupu u Novom Sadu daje podrška Instituta evropskih regija (IRE) iz Salzburga čijih nekoliko predstavnika će takođe govoriti o svojim iskustvima.

Međunarodna konferencija: Industrijsko nasleđe – revitalizacija u funkciji stvaranja novih kreativnih prostora – izazovi i prakse

14 -16 maj 2015, Novi Sad, Republika Srbija
Mesto održavanja: Skupština AP Vojvodine


Četvrtak, 14 maj, 2015
Dolazak učesnika u popodnevnim satima
20:00 Večera dobrodošlice (hotel Park)

Petak, 15 maj, 2015

9.30 – 10.00 Pozdravni govori i otvaranje konferencije
- Slaviša Grujić, sekretar za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine
- Prof. Dr. Franz Schausberger, predsednik Upravnog odbora direktora Instituta evropskih regija (IRE)
- Prof. Dr. Radovan Pejanović, vršilac dužnosti rektora Novosaskog univerziteta
- Bojana Karavidić – Suburbium, predsednica, Petrovaradin


I SESIJA
Industrijsko nasleđe iz različitih perspektiva
Predsedavajući: Prof. Dr. Vladimir Stojanović
10.00 – 10.15 Dr Gyorgyi Nemeth, vanredni profesor, Univerzitet u Miškolcu, Mađarska: Od teorije do prakse - razvoj prvog obrazovnog smera o industrijskom nasleđu u Mađarskoj 10.15 – 10.30 Branislav Mitrović, redovni profesor, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Građevinsko nasleđe-arhitektonske intervencije 10.30 – 10.45 Rifat Kulenović, ARCH, Beograd, Srbija: Muzeji nauke i tehnike i industrijsko nasleđe Srbije
10.45 – 11 Dr. Sonja Ifko, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija: Aktivnosti u Savetu Evrope koje se odnose na industrijsku baštinu

Pitanja i diskusija
11.15– 11.30 Pauza za kafu


II SESIJA
Revitalizacija objekata industrijskog nasleđa –razvojno ekonomski aspekti, alati, metode, javne politike, iskustva i prakse

Predsedavajući: Prof. Dr. Vladimir Stojanović
11.35 – 11.50 Cristian Macedonschi, gradski savetnik, Brašov, Rumunija: Industrijsko nasleđe u regionu Brašova
11.50– 12.05 Prof. Dr Biserka Komnenić, Visoka poslovna škola Novi Sad, Srbija: Novi kreativni prostori Vojvodine: Revitalizacija objekata industrijske baštine - Razvojno ekonomski aspekti
12.05 – 12.20 Miljenko Smokvina, Pro torpedo, Rijeka, Hrvatska: Ekonomski aspekti čuvanja industrijske baštine
12.20 – 12.35 Dimitrije Vujadinović, Jelena Mitić, Balkankult, Novi Sad, Srbija: Vrdnik - zvuci mesta/senke prošlosti i svetla budućnosti

Pitanja i diskusija

14.00 – 15.30 Ručak

III SESIJA
Istraživanja i zaštita industrijske baštine, mogućnosti obnove i prenamene
Predsedavajuća: Prof. Dr. Biserka Komnenić
14.40-14.55 Ioana Irina Iamandescu, "Ion Mincu" Univerzitet za arhitekturu i urbanizam, Departman za istoriju i teoriju arhitekture i konzervaciju nasleđa,Bukurešt,Rumunija:
Novi načini korišćenja lokacija industrijskog nasleđa u Bukureštu
14.55- 15.10 Prof. Dr Mirjana Roter Blagojević, Dr Marko Nikolić, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Zaštita i revitalizacija industrijske arhitekture Beograda – mogućnosti unapređenja u skladu s međunarodnom praksom
15.10 – 15.25 Dr Bogdan Janjušević, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, Srbija: Industrijsko nasleđe Beočina – istraživanja i mogućnosti revitalizacije 15.25 – 15.40 Adriaan Linter, generalni sekretar Evropske federacije udruženja za industrijsku i tehničku baštinu (E-Faith), Kortrijk, Flandrija, Belgija: Promena fokusa tumačenja „industrije“ kroz istoriju, primeri dobre prakse na primerima u E-Faith
15.40 – 15.55 Aleksandar Stanojlović, dia, Jugocikling kampanja, Pančevo, Srbija: Pretvaranje trasa napuštenih železničkih pruga uskog koloseka u zelene staze

Pitanja i diskusija
Pauza za kafu 16.10 – 16.25

IV SESIJA
Primeri uspešne revitalizacije i prenamene objekata industrijskog nasleđa
Predsedavajuća: Bojana Karavidić
16.25 – 16.40 Maja Lalić, Mikser House, Beograd, Srbija: Mikser House – preobražaj stanja svesti
16.40 - 16.55 John A. Rodger, MBE, ARIBA, Velika Britanija: Uloga Evropske rute industrijskog nasleđa (ERIH), uspešni primeri lokalnih inicijativa za promociju industrijskog nasleđa u Velikoj Britaniji
16.55 – 17.10 dia Bogdan Erdeljan, Manual muzej zaboravljenih umetnosti, Novi Sad, Srbija: Manual muzej zaboravljenih umetnosti – potencijali i mogućnosti 17.10 – 17.25 Svetlana Bakić, arhitekta konzervator savetnik, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, Srbija: Mogućnosti inkorporiranja industrijskog nasleđa u kontekstu savremenog života

Pitanja, diskusija, zaključci

18.30 Večera


-

Predsedavajući Konferencije
Slaviša Grujić, sekretar za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine
Prof. dr Franz Schausberger, predsedavajući Upravnog odbora direktora IRA


Počasni predsedavajući Konferencije
Prof. Dr. Radovan Pejanović, v..d. rektor Univerziteta u Novom Sadu, Srbija


Programski odbor
Prof. dr Biserka Komnenić, Visoka poslovna škola – Novi Sad, Srbija
Prof. dr Vladimir Stojanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Dr Bogdan Janjušević, savetnik, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Srbija


Izdavački odbor
Vladimir Kopicl, direktor, Zavod za kulturni razvoj Vojvodine, Srbija
Prof. dr Predrag Šiđanin, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
Ilija Gubic, savetnik, Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja UN–Habitat, Kenija


Organizacioni odbor
Bojana Karavidić, projektna menadžerka, NGO Suburbium, Srbija
Vlado Markanović, direktor, Agencija „Media Invent”, Srbija

Prezentacije učesnika